Beheer en bestuur

Dorpsbelangen

De Vereniging ter Bevordering van Dorpsbelangen te Hemelum is opgericht in november 1916.
Dorpsbelang is bereikbaar per e-mail: info@hemelum.nl of telefonisch: Huib Volker, secretaris 0621262251.

Bestuursleden: John Lorist (Voorzitter) – Martine van der Linden (Secretaris) – Ans Bouwmans (Penningmeester) – Sierd Stellingwerf – Huib Volker – Peter Boersma – Oane Risselada

Wat doet Dorpsbelang Hemelum?

Een opsomming:

  • Overleg met ambtenaren en de dorpencoördinator bijvoorbeeld over zaken als verkeer, openbaar vervoer, oud papier, bebording en subsidiemogelijkheden.
  • Dorpsbelang is aangesloten bij Ald Nijefurd (dorps/stadsbelangen Workum, It Heidenskip, Nij Huizum, Hindeloopen, Koudum, Warns, Stavoren, Molkwerum en Hemelum) en overlegt jaarlijks over gezamenlijke belangen.
  • Coördineren het onderhoud van de AED aan de Hegewei.
  • Overleg en samenwerking met diverse commissies en werkgroepen.
  • Initiatief tot en uitwerking van het dorpsplan.
  • Beheren en faciliteren (nieuwe) website en Facebook pagina.
  • Samenwerking met De Begine om van het dorpshuis nòg meer een plek van saamhorigheid en verbinding te maken.
  • Meewerken en stimuleren van initiatieven van Hemelummers.
  • Verwelkomen nieuwe inwoners i.s.m. De Muddejeyer.
  • En verder: stimuleren en activeren van sport- en feestactiviteiten, de nieuwjaarsbijeenkomst Hemelum bruist i.s.m. De Begine, de 4-mei commissie, het strandje aan De Morra, de kerstboom, etc.

Biljartvereniging ‘De Kromme Keu’, ‘De Selectie’ en ‘de Kalde Klets’

We hebben maar liefst 3 biljartclubs in Hemelum.

De oudste club is de ‘Kromme Keu’. Het is een hechte club en de meeste spelers zijn dan ook al minstens 15 jaar lid. Ze spelen in het Dorpshuis de Beginne.

Daarna is een nieuwe club opgericht nl. de ‘Selectie’. Deze club wordt ook wel de jongerenclub genoemd (alhoewel de gemiddelde leeftijd inmiddels zo’n 40 jaar is). Deze biljartvereniging heeft ook het Dorpshuis de Beginne als thuishaven.

De derde biljartclub ‘de Kalde Klets’ speelt in het Dophok of de Kalde Klets. Deze club is ingeschreven bij de Friesche Biljartbond. Voor informatie kun je contact opnemen met Ynte Kuipers of Jan de Boer

IJsclub Hemelum

iisklub “Himmelum” organiseert de Ronde van de Vogelhoek bij goed ijs:

Afstanden : 15, 30 of 60 km.
Opgave van 10.00 tot 16.00 uur
Inleg: € 7,50 p/persoon; jeugd t/m 12 jaar € 5,00.
Inclusief IJWC kaartje voor volwassenen.
Leden iisklub Himmelum krijgen een korting van 2,50 op de inleg.
Beloning: Fraaie medaille

Mooi ijs, route op natuurmeer van It Fryske Gea

Aan deze tocht is goedkeuring verleend door B&W van de gemeente Nijefurd, YWC en de Friese IJsbond
Contact iisclub Hemelum: iisclub@hemelum.nl

Jeugdhonk Juventa

Het jeugdhonk is bedoeld voor de kinderen en jongeren van Hemelum van 8 – 17 jaar.

Het jeugdhonk is vrijdagavond geopend van 19.00 uur – 20.30 uur voor de basisschoolkinderen, en eens in de maand van 20.00 uur – 22.00 uur voor de jongeren.

Het jeugdhonk loopt vanaf september 2014  tot begin juni 2015 m.u.v. de december maand en schoolvakanties.

De jeugdhonkavonden worden begeleid door ouders / vrijwilligers bestaande uit een team van 5 ouders en 1 jongere.
Activiteitenaanbod kinderen (basis onderwijs):
Omdat onze ervaring van afgelopen twee jaar is dat de meisjes en jongens toch andere interesses hebben, willen wij vanaf januari 2015 de groepen opsplitsen in jongens en meisjes. De ene week activiteiten voor de jongens en de andere week activiteiten voor de meisjes.

Je kunt ons bereiken via het volgende email adres:
Angela van Rooijen – angelavanrooijen@gmail.com

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Hemelum is opgericht in 1900.

De vereniging streeft er naar om de uitvaart volledig naar de wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen. Een taak die de vereniging al meer dan 100 jaar met zorg en toewijding op zich neemt.

De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Mensen kiezen vaak voor de plaatselijke uitvaartvereniging omdat het bekend en vertrouwd is. Bestuur en dragers komen uit eigen dorp en daarbij komt, dat De Laatste Eer haar diensten aanbiedt zonder winstoogmerk. Zij verzorgt de uitvaart enkel tegen gemaakte kosten en vergoedingen.

Voor een lage contributie, € 18,00 per jaar, biedt de vereniging naast de praktische zorg een ledenkorting en kosteloos gebruik van beschikbare middelen, o.a. een rijdende baar.

Lid worden kan vanaf 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als de ouders lid van de vereniging zijn. De ledenkorting bedraagt € 1.000,00 bij een lidmaatschap vanaf 18 jaar.

De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

Als u meer over het werk van de vereniging wilt weten of als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap dan kunt u geheel vrijblijvend contact met het secretariaat opnemen of met één van de onderstaande bestuursleden. Zij zullen u graag over de mogelijkheden informeren die voor uw situatie van belang zijn.

Secretariaat: Mevrouw G. de Vries-Holtrop

Hegewei 45
8584 VL Hemelum

Tel: 0514-581842
E-mail: doutjes@home.nl

Penningmeester: Sytze de Boer, tel. 06-13589583

Voorzitter: J. Koster, tel. 0514-581969

4-mei commissie

De 4-mei commissie organiseert de jaarlijkse Nationale Herdenking, waarbij Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Elk jaar word een bijzonder programma samengesteld met sprekers, activiteiten voor de jeugd en een kranslegging.

Dorpshulp

Dorpshulp is een gezamenlijk initiatief vanuit de dorpen Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum en is een vereniging in oprichting. Dorpshulp is een aanvulling op alle (betaalde) zorg die al (aan huis) geleverd wordt. De leden kunnen Dorpshulp inschakelen bij acute hulpvragen (bijvoorbeeld: een hulpbehoevende dorpsgenoot heeft vervoer nodig naar een specialist in het ziekenhuis, maar de mantelzorger is ziek) en/of bij structurele hulpvragen (bijvoorbeeld: een eenzame dorpsgenoot komt nooit meer onder de mensen, Buurtzorg vraag Dorpshulp of deze persoon eens bezocht kan worden voor een praatje). Dorpshulp heeft vanaf het voorjaar van 2018 een duo-fiets in het bezit, welke gebruikt kan worden door leden die niet meer zelfstandig uit fietsen kunnen, maar er nog wel graag eens op de fiets op uit willen. Dankzij de duo-fietsvrijwilligers is dit mogelijk. Een vaste werkgroep houdt zich bezig met het oprichten van een netwerk van dorpsgenoten die graag iets betekenen voor de mensen in hun buurt en van de mensen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken waardoor ze langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.

Dorpshulp is bereikbaar via het e-mailadres dorpshulpbmrh@gmail.com of via Ilse Vessies-Meij (contactpersoon voor Hemelum) 0514-852096.

Kloostertuin

Centraal in ons dorp bevindt zich Kloostertuin Hemelum: een mienskipstún (gemeenschapstuin) die voor en door de mienskip is aangelegd en wordt onderhouden.

Een club van enthousiaste vrijwilligers uit Hemelum zorgt voor het onderhoud, het onder de aandacht brengen van activiteiten en de beschikbare oogst en het contact met de gemeente. Tuinonderhoud gebeurt op vaste werkochtenden en via een oproepje. Twee keer per jaar organiseren we een kleinschalig evenement. Met de stekjesmarkt (tweede zaterdag van mei) openen we het tuinseizoen en met de oogstmarkt (tweede zaterdag van september) sluiten we het tuinseizoen weer af. Actuele informatie over de tuinwerkochtenden, oogst en andere wetenswaardigheden, vind je op onze facebookpagina www.facebook.com/kloostertuinhemelum/ en in de dorpskrant.

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de Kloostertuin en/of aan activiteiten die vanuit de Kloostertuin worden georganiseerd? Laat het ons weten! Doen wat je kan en waar je blij van wordt, daar gaat het ons om.

Een stukje historie… Tot september 2018 was deze plek op een andere manier uniek. Het parkje was door de manier van (niet) onderhouden een ondoordringbare wildernis geworden. Het was dan wel een prachtige schuilplek voor onze jongste inwoners en dieren, echt begaanbaar voor álle dorpsgenoten was het niet meer. Om de Hemelummers weer een dorpstuin van betekenis te geven is het plan ontstaan om met elkaar van dit stuk woeste grond een gemeenschappelijke tuin te maken waar inwoners en bezoekers van Hemelum kunnen vertoeven, werken, leren en genieten.

Contactinformatie
E-mail: kloostertuin@hemelum.nl
Telefoon vrijwilligers en onderhoud: 06 22318284 (Coby Veenstra)
Telefoon overig: 06 25253205 (Ilse Vessies-Meij)
Facebook: www.facebook.com/kloostertuinhemelum/
Donaties: Dorpsbelang Hemelum, NL56 RABO 0305057936, o.v.v. ‘Donatie Kloostertuin’
Entree: via de ingangen aan de S. Sijtsmastrjitte en de Yde B. Yntemastrjitte

 

     

Jachthaven 'De Swaeikom' Hemelum

Algemeen
In1987 heeft Hemelum een eigen jachthaven gekregen. Een kleineknusse haven met 58 ligplaatsen, variërend in grootte van 6 tot 11 m.gelegen aan de Hemelumer Vaart
In 2009 is de haven gerenoveerd en zijn de oude steigers door nieuwe vervangen. Ook is de haven toen vergroot tot 75 ligplaatsen. De haven ligt aan de Hemelumer Vaart en is eigendom van watersportvereniging “De Swaeikom”.
De haven heeft een gunstige ligging dicht bij de Morra, de Fluessen en het IJsselmeer. Door de aanleg van aquaducten bij Galamadammen en de Jeltesloot ligt er een open vaargebied tot aan Sneek en is de Swaeikom een ideale uitvalsbasis voor het Friese merengebied en het IJsselmeer. De smalle geul vanaf het Johan Willem Frisokanaal naar Hemelum is betond en wordt in de vaarwegenverordening Fryslân gegarandeerd op -1.50 meter bij N.A.P. Buiten deze geul is het water ondiep.

Ligplaatsen en voorwaarden.
De haven is in de eerste plaats bedoeld voor de inwoners van Hemelum en naaste omgeving. Zij dienen lid van de vereniging te worden.
Het lidmaatschap houdt meer in dan alleen het gebruik van de ligplaats. Volgens het Huishoudelijk Reglement zijn leden verplicht om jaarlijks tenminste 12 uren te besteden aan (onderhoud)werkzaamheden op de haven. Ieder jaar is er een gezamenlijke onderhoudsdag waarop de leden allerlei klussen in zelfwerkzaamheid doen. Dit om de kosten en het liggeld zo laag mogelijk te houden. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de vereniging.

Trailerhelling
Het gebruik van de trailerhelling kost € 5,00 per keer (in en uit op dezelfde dag) en dient betaald te worden aan de havenmeester. Bij afwezigheid kan het in de brievenbus op het haventerein worden gedeponeerd. Wie regelmatig gebruik van de helling wil maken kan voor € 30,00 een jaarabonnement nemen. Voor de sleutel van het hek wordt eenmalig een borg van € 10,00 gevraagd. De havenmeester kan u hierover nader informeren. Boottrailers mogen niet op het haventerrein worden geparkeerd.

 W.S.V.” De Swaeikom”, secretariaat en ligplaatsen Jan Koster, Buorren 20, 8584VC Hemelum. Tel. 06-51588219 .
E-mail: swaeikom@home.nl Facebook: @Swaeikom