Hervormde Kerk Hemelum / PKN-gemeente Hemelum

ANBI                          

Inleiding

De Protestantse Gemeente te Hemelum vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

  • de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigt door de kerkrentmeesters)
  • de Diaconie.

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

De formele naam luidt: Protestantse Gemeente Hemelum c.a. i.w.

1 Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Hemelum

Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE HEMELUM

RSIN/Fiscaal nummer: 824116525

Naam ANBI: GEREFORMEERDE KERK HEMELUM

RSIN/Fiscaal nummer: 824120115

E-mail: kerkenraadhemelum@gmail.com

Adres: De Klaster 2, 8584 VA Hemelum

2 Algemene gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hemelum

Naam ANBI: DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE HEMELUM

RSIN/Fiscaal nummer: 824116562

Naam ANBI: DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HEMELUM

RSIN/Fiscaal nummer: 824120140

E-mail: kerkenraadhemelum@gmail.com

Adres: De Klaster 2, 8584 VA Hemelum

 

ANBI – algemeen

Algemeen: onderdeel van de landelijke kerk (op beide van toepassing)

De Protestantse Gemeente te Hemelum (hierna te noemen PGH) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland www.pkn.nl (hierna te noemen PKN). De PGH is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Hemelum en daarmee op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

Samenstelling bestuur (op beide van toepassing).

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; pastor, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie (op beide van toepassing).

De Protestantse Gemeente van Hemelum heeft de Bijbel als inspiratiebron.

Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

  • omzien naar elkaar
  • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten
  • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving.

Beleidsplan (op beide van toepassing).

De protestantse gemeente van Hemelum wil een geloofsgemeenschap zijn, waarin mensen in het licht van de woorden van God samen de zin van hun leven kunnen ontdekken. Wij willen leven in relatie met God, met elkaar, en met een open oog voor de noden in de wereld.
Wij willen leven uit Gods Woord en dat vertalen naar het leven van alledag.
Wij geloven dat Gods roepstem tot op de dag van vandaag te horen is en willen ons door Gods Heilige Geest laten aanspreken, inspireren en bemoedigen.

Wij verstaan het leven van Jezus Christus, beschreven in de bijbel, als de leidraad van ons leven. Daar willen wij op aansprekende, eigentijdse wijze voor uitkomen.

We willen een gastvrije gemeenschap vormen, waar zonder uitzondering iedereen, ongeacht geloofsachtergrond of geaardheid, zich een kind van God mag weten en zich thuis kan voelen. Wij zijn als kinderen van één Vader aan elkaar gegeven en op elkaar aangewezen; met elkaar -zo verschillend als we zijn- verbonden door ons geloof in God en zijn Zoon Jezus Christus.

Vanuit een open houding blijven we met elkaar op zoek naar vormen van geloofsbeleving en uiting en is er volop ruimte om daarover van gedachten te wisselen. In leren, vieren en dienen biedt onze gemeente ruimte aan verschillen in geloofsbeleving en uiting. Dit zien we als een uitdaging en als een verrijking.

Wij zien naar elkaar om en staan elkaar waar nodig in geestelijk en materieel opzicht bij, en hebben oog voor de nood in de wereld, dichtbij en ver weg. We willen solidair zijn met en dienstbaar aan mensen in nood om zo als gemeente een teken te zijn van hoop en
verwachting. Op die manier inspireren we elkaar en anderen.

Op alle plaatsen, momenten en in de verschillende vormen waar wij elkaar in onze gemeente ontmoeten, zijn wij kerk. De eredienst is daarin een centraal gebeuren, als een plaats waar ieder welkom is en zich veilig mag weten. Hier gaat de bijbel open en horen we van Gods goedheid. Hier zingen we God de lof toe en vieren we het heil. Hier horen we ook wat God van ons verwacht, opdat we Jezus navolgen door God en elkaar te dienen met onze gaven en talenten.

Zo zijn we met elkaar onderweg naar de toekomst van God waarin we ons verzekerd mogen weten van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Voor het beleidsplan van de landelijke kerk wordt verwezen naar de website http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

 

ANBI – diaconie

College van Diakenen

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar de volgende website: http://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/blijf-op-de-hoogte/diakonia

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk.

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling en activiteiten

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Hemelum, waarbij de nadruk ligt op:

  • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving en de wereld;
  • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:

  • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
  • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerkinactie (zie www.kerkinactie.nl) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord èn daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerkinactie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

Onze hoofdactiviteiten zijn “Signaleren, Melden, Helpen”. Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons kerkblad.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de onderstaande begroting.

Jaarrekening diaconie 2019, Protestantse Gemeente Hemelum
Baten 2020 2021
Rente/opbrengst oikocredit € 1,51 € 0,00
Giften € 580,00 € 90,00
Diversen opbrengsten € 0,00 € 0,00
Opbrengst verkoop land € 11.775,89 € 0,00
Collectes (overig) € 1.872,24 € 1.803,44
Zending (collecte) € 333,25 € 261,78
Werelddiaconaat (collecte) € 1.288,45 € 1.445,45
Landelijk diaconaat (collecte) € 405,15 € 157,05
Totaal € 16.256,49 € 3.757,72
     
Lasten    
Giften € 650,00 € 500,00
Diversen kosten € 2.841,85 € 1.284,52
Oikocredit € 10.000,00 € 0,00
Diaconale Quota € 331,01 € 366,89
Zending € 333,25 € 261,78
Wereld diaconaat € 1,288,45 € 1.445,45
Landelijk diaconaat € 405,15 € 157,05
Totaal € 15.849,71 € 4015,69
     
Resultaat € 406,78 € -257,97
Saldo bankrekening 1 jan € 732,59 € 1.139,37
Saldo bankrekening 31 dec € 1.139,37 € 881,40
     
Verschil banksaldi € 406,78 € -257,97
Verschil resultaat en saldo € 0,00 € 0,00

 

 

ANBI – kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3).

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van de pastorie, het kerkgebouw en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens op kosten voor restauratie van monumentale onderdelen van het kerkgebouw. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerk en de pastorie, benodigd voor het houden van de kerkdiensten en pastorale bijeenkomsten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (administratie, bijeenkomsten, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder kosten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Staat van baten en lasten Protestantse Gemeente Hemelum c.a. i.w.      
Baten 2020 begroting 2021   2021 begroting 2022
   
Huur Pastorie + kerk 7.578 7.200   7.724 7.525
Rente/Divident opbrengsten 3.017 5.000   7.396 6.000
Vrijwillige bijdragen/collecten/giften 36.770 35.000   33.621 35.000
Saldo baten begraafplaats 8.855 8.000   13.879 8.000
totaal 62.542 55.200   62.620 56.525
           
Lasten          
           
Vaste lasten kerk en pastorie 3.167 2.500   2.707 2.500
Onderhoud kerk en pastorie 8.115 20.000   3.990 20.000
Energie 3.222 3.000   1.616 3.000
Eigen Pastoraat 25.958 27.000   25.917 35.000
Overig Pastoraat 4.509 6.800   5.391 3.000
Afdrachten en contributies 3.359 3.500   3.623 3.500
Kosten beheer en administratie 4.821 5.000   2.710 4.000
totaal 53.151 67.800   45.954 7.100
           
Resultaat 3.069 -12.600   16.666 -14.475