Schaatsen in Thialf

Sneon 29 novimber: Reedride yn Thialf!

 

Wy gean om 12:00 oere fuort fan it krúspunt S Sijtsmastrjitte en Y Yntemastrjitte, dêr stiet in bus klear 

Jimme kinne jim opjaan by: 

Wiebe v.d Goot 06 1195 1266

Jan Wildschut 582214, foar leden is dit fergees

 

Wy ferwachtsje om 17:00 wer thús te wêzen,

wêrnei wy noch efkes oanrinne by de sylskoalle foar wat lekkers.

âlders soargen sels foar begelieding fan har bern. 

 

Zaterdag 29 november schaatsen in Thialf. We vertrekken om 12:00u met de bus, van het kruispunt S Sijtsmastrjitte en Y Yntemastrjitte. Opgeven bij Wiebe v.d Goot 06 1195 1266 of Jan Wildschut 582214. Voor leden is het gratis. We verwachten om ongeveer 17:00 weer thuis te zijn, waarna we nog even langs de zeilschool gaan voor een versnapering. Ouders zorgen zelf voor begeleiding van hun kinderen.

 

Geplaatst op: 2014-11-29